سریال روزی روزگاری در مریخ

console.log("Hello world");