فیلم سینمایی گشت ارشاد

console.log("Hello world");