فیلم سینمایی گشت ارشاد 3

console.log("Hello world");